2006/Oct/18

เราก็เพิ่งรู้ตัวจริงๆนะ ว่าเราเป็นคนขี้หึง ขี้หวง เอามากๆขนาดนี้ ก็ตอนเพิ่งได้มีแฟนที่ไม่ใช่รักแบบสมัยเด็กๆนี่ละ

อาจเป็นเพราะเป็นคนช่างจดจำ ช่างสังเกตุ ช่างวิเคราะห์ ช่างเดา รวมไปถึง ช่างแมร่งงง!!!

เรามักพูดทีเล่นทีจริงตลอดเวลาแฟนไม่ค่อยรับโทรศัพท์ หรือเข้าห้องน้ำนานๆ หรือแม้กรทั่งอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมา ทั้งที่ในใจบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปจริงจังอะไรมากมาย (แต่ก็แอบมีคิดนิดๆนะละ)

แล้วเหตุการณ์บ้าๆก็เกิดขึ้นอีกที อยู่ดีๆก็เกิดระแวงแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ไม่มีเหตุซึ่งนำพาอะไรทั้งสิ้น ความระแวงประทุออกมาทางสีหน้า จนแฟนสังเกตุได้

แฟนนึกว่าไปทำอะไรให้เราโกรธ เลยพยายามเอาใจ อ้อนสารพัด ไอ้เราก็ส้นตีนเนอะ ยิ่งแฟนเอาใจมากเท่าไหร่ ยิ่งอารมณ์เสียเท่านั้น

จนแยกกลับบ้านทั้งอารมณ์ขุ่นๆอย่างนั้นถึงบ้าน ตัดสินใจโทรกลับไปถามทั้งๆที่ไม่มีทั้งหลักฐาน หรือแม้กระทั่งสมมุติฐาน ด้วยซ้ำ

"มีใครอยู่รึเปล่า?"

คำนี้เท่านั้น ทำให้แฟนเราร้องไห้แบบที่ไม่เคยมากมายเท่านี้มาก่อน ทะเลาะกันด้วยเหตุที่ไม่มีผลอะไรร้ายแรงเท่านี้มาก่อน นั่นละ

เอ่ยทำเชี่ยๆออกไปแล้ว เขาร้องไห้ไปแล้ว ทำเขาเสียใจไปแล้ว ค่อยมารู้สึกผิด

เขาอาจจะมีหรือไม่มีใครก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้ เราขอช่างแมร่งมันก่อนละกัน

เฮ้ออออ กว่าจะยอมกลับมาคุยดีๆด้วย แทบบ้า

แฟนบอกเราว่า ถ้าเชื่อใจเพราะเห็นว่าเขาเสียใจเนี่ย อย่าทำ !!

.ให้ตายสิ ตั้งแต่คบกันมา ประโยคนี้ละ เธอแทงใจดำที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย!!!

อยากบอกแฟนจริงๆนะว่า ถึงรู้สึกผิดตอนนี้จะสายไป แต่เชื่อเถอะ ผมรู้สึกผิดจริงๆ และจะสัญญาด้วยเกียรติลูกผู้ชายว่า จะไม่ทำระแวงแบบไร้เหตุผลแบบนี้อีกแล้ว

เชื่อเถอะนะแฟน

Comment

Comment:

Tweet


comment3, çíàêîìñòâà ìîñêâà îñîêèíà òàòüÿíà àëåêñàíäðîâíà 19 ëåò. öåëü çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê êàëóãà, çíàêîìñòâî â ñîðî÷èíñêå îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íà íî÷,
#55 by Ijmwhanr (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:32,
comment4, vkontakte çíàêîìñòâî â ãîðîäå íåâèííîìûññêå, ïîäîëüñêèå çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà êðåìåíêè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êèðîâñêàÿ îáëàñòü,
#54 by Bbgpcpwe (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:09,
comment6, èíòèì çíàêîìñòâà èç êàçàíè, vip èíòèì ìîñêâà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áóçóëóê, çíàêîìñòâà â êèñåëåâñêå,
#53 by Kuvykggz (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:46,
comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå îðñêå, çíàêîìñòâà ÷åðíîâöàõ ua, ñòðàïîí çíàêîìñòâà íà óêðàèíå,
#52 by Rweptlhz (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:35,
comment1, çíàêîìñòâî ó÷àùèõñÿ ñ ïðîôåññèÿìè, çíàêîìñòâà ëþäåé ñ ôèçè÷åñêèìè íåäîñòàòêàìè, çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê íîâîñòü, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîìñîìîëüñêíààìóðå,
#51 by Mumpeqlr (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:23,
comment6, çíàêîìñòâà ÷àïëûãèí, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîêàìñê äåâóøêè, çíàêîìñòâà â òîìñêå, ã êñòîâî ðàáîòà óñëóãè çíàêîìñòâà,
#50 by Fdfyczjx (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:12,
comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êóâàíäûê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà þñàõàëèíñê, äåâóøêà ïðåäëàãàåò èíòèì óñëóãè,
#49 by Ulpiebpm (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:01,
comment3, çíàêîìñòâà îð¸ë, çíàêîìñòâî ñ îäèíöîâîé, èíòåðíåò çíàêîìñòâà îòðåäàêòèðîâàííîå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â íîâîìîñêîâñêå,
#48 by Neymwpsg (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:49,
comment2, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâ